• Informatii publice
  • Manual de prim ajutor
Publicat in data de 07.02.2012

HOTARAREA NR. 857 DIN 24 AUGUST 2011


privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 621 din  1 septembrie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAPITOLUL I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) norme din domeniul sănătăţii publice - set de reguli, standarde şi criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sănătăţii publice, aflate în competenţa de reglementare a Ministerului Sănătăţii, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) unităţi - instituţii din sectorul public sau privat, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societăţi cooperative, organizaţii neguvernamentale, precum şi alte persoane juridice, constituite şi organizate potrivit legii;
    c) unităţi sanitare - spitalele şi celelalte unităţi sanitare cu paturi definite în art. 172 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cabinetele medicale şi de medicină dentară, ambulatoriile de specialitate, dispensarele, laboratoarele de analize medicale, indiferent de modul de organizare şi subordonare, din sectorul public şi privat;
    d) activitate de control în sănătatea publică - acţiunea de verificare a respectării reglementărilor cuprinse în normele prevăzute la lit. a), realizată potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) şi art. 26 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, abrevierile utilizate au următorul înţeles:
    a) UPU - unitate de primiri urgenţe;
    b) CPU - compartiment de primiri urgenţe;
    c) SMURD - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare;
    d) CNAS - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
    e) HACCP - Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor.

    CAPITOLUL II
    Contravenţii la normele generale de igienă privind funcţionarea unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei, precum şi privind conformitatea produselor

    ART. 3
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) absenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, supuse procedurii de autorizare sanitară, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) funcţionarea obiectivelor după emiterea, în condiţiile legii, a deciziei de suspendare a activităţii sau, după caz, de retragere a autorizaţiei sanitare de funcţionare;
    c) neremedierea deficienţelor constatate cu ocazia efectuării controlului în domeniul sănătăţii publice şi care pot aduce atingere sănătăţii publice;
    d) nesolicitarea avizului, absenţa notificării şi nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestor proceduri;
    e) nerespectarea obiectului de activitate înscris în certificatul constatator sau în autorizaţia sanitară de funcţionare;
    f) nerespectarea termenelor de remediere a neconformităţilor asumate în planul de conformare, aprobat de către autoritatea teritorială de sănătate publică;
    g) lipsa documentelor de reglementare sanitară, precum certificatul constatator, autorizaţiile sanitare de funcţionare şi alte asemenea documente prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, conform legislaţiei în vigoare;
    h) neîndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de normele legislaţiei sanitare, conform declaraţiei pe propria răspundere, asumată de către operatorii economici, persoane juridice sau persoane fizice, a căror activitate se desfăşoară în baza declaraţiei pe propria răspundere.
    (2) Contravenţiile prevăzute la lit. c), f) şi h) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare.
    ART. 4
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea cerinţelor generale şi specifice prevăzute de normele legale în vigoare privind conformitatea produselor, în vederea asigurării protecţiei sănătăţii publice;
    b) neîndeplinirea măsurilor, a recomandărilor şi a termenelor stabilite de către persoanele împuternicite din cadrul autorităţii de sănătate publică teritoriale;
    c) neanunţarea autorităţii de sănătate publică teritorială cu privire la orice modificare intervenită în obiectul de activitate sau în structura spaţial funcţională a compartimentelor şi serviciilor din unităţile sanitare faţă de condiţiile de la data eliberării autorizaţiei sanitare;
    d) nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind avizarea publicităţii produselor, precum şi a campaniilor de informare, educare şi comunicare cu privire la teme care privesc sănătatea publică.
    ART. 5
    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea şi/sau menţinerea în unităţile care desfăşoară activitate de producţie şi de comercializare a produselor alimentare, de alimentaţie publică şi colectivă, servicii şi producţie de apă potabilă, precum şi servicii de întreţinere corporală a personalului fără certificatul de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, conform reglementărilor legale în vigoare.

    CAPITOLUL III
    Contravenţii la normele de igienă referitoare la mediul de viaţă şi de muncă

    ART. 6
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neaplicarea de către persoanele juridice a normelor igienico-sanitare în vigoare care reglementează gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor;
    b) producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante care depăşesc limitele maxime stabilite de normele de igienă în vigoare şi care pot crea riscuri pentru sănătatea comunitară ori nerespectarea condiţiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor privind sănătatea populaţiei;
    c) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de locuit sau nerespectarea condiţiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor, dacă activitatea unităţilor creează riscuri pentru sănătatea publică;
    d) nerespectarea distanţelor minime de protecţie sanitară stabilite prin normele de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit;
    e) nerespectarea normelor de igienă impuse de reglementările legale în vigoare privind zonele de protecţie sanitară definite conform normelor legislaţiei sanitare;
    f) neasigurarea şi/sau neaplicarea măsurilor şi mijloacelor necesare pentru limitarea nocivităţilor în zonele de locuit la valorile stabilite în normele în vigoare.

    CAPITOLUL IV
    Contravenţii la normele de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a populaţiei

    ART. 7
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) neîntocmirea de către producătorii şi distribuitorii de apă din sistemul public a regulamentului de exploatare, funcţionare şi întreţinere a instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman, precum şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament;
    b) neasigurarea menţinerii stării de curăţenie pe întreg teritoriul uzinelor/staţiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalaţii, cât şi pe terenul din zona de protecţie sanitară;
    c) neremedierea deficienţelor tehnice şi neîntreţinerea salubrităţii rezervoarelor de înmagazinare, a hidranţilor, staţiilor de pompare, clorinare şi a reţelelor de distribuţie din unităţile de producere sau de distribuţie a apei pentru consum uman, inclusiv din interioarele clădirilor de interes public;
    d) neanunţarea autorităţii de sănătate publică teritoriale despre producerea de avarii în cadrul uzinelor sau staţiilor de producere a apei pentru consum uman ori despre intervenţiile la nivelul reţelelor de distribuţie a apei, oprirea sau intermitenţa distribuţiei apei în reţea, precum şi neinformarea populaţiei despre programul de furnizare a apei;
    e) neefectuarea de către producătorii/distribuitorii de apă potabilă a monitorizării de control sau efectuarea monitorizării de control de către laboratoare neînregistrate la Ministerul Sănătăţii pentru controlul oficial al calităţii apei potabile;
    f) neasigurarea finanţării monitorizării de audit al calităţii apei potabile de către producătorii/distribuitorii de apă potabilă;
    g) neasigurarea conformării la parametrii de calitate a apei potabile;
    h) nesolicitarea de către producătorii/distribuitorii de apă a acordării derogării prevăzute de legislaţia în vigoare în cazul în care furnizează o apă a cărei calitate nu este conformă în cazul unuia sau mai multor parametri chimici;
    i) neasigurarea populaţiei cu apă corespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de calitate prevăzute în legislaţia specifică în vigoare la locul de muncă de către angajator, în colectivităţi temporare de către organizator sau în caz de calamităţi naturale, dezastre şi accidente de către autorităţile publice locale în colaborare cu operatorii de apă;
    j) darea în consum public ca apă pentru consum uman a apei care nu corespunde condiţiilor de potabilitate prevăzute în reglementările legale în vigoare;
    k) efectuarea de racorduri, comunicaţii şi legături ale reţelelor de apă pentru consum uman cu oricare alte reţele de apă nepotabilă;
    l) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafaţă pentru apa furnizată pentru consum uman;
    m) nerespectarea măsurilor impuse prin prevederile legale în vigoare privind protejarea surselor de apă folosite la producerea apei pentru consum uman, uzinelor de apă, rezervoarelor de înmagazinare, staţiilor de pompare, dezinfecţie şi a reţelelor de distribuţie;
    n) absenţa dezinfectantului la intrarea în reţeaua de distribuţie sau la capetele de reţea ale sistemelor publice de alimentare cu apă în cazul în care apa folosită ca sursă este o apă de suprafaţă sau o apă de profunzime care necesită dezinfecţie;
    o) nemarcarea vizibilă a surselor şi a reţelelor de apă care nu corespund condiţiilor de calitate a apei pentru consum uman din incinta unităţilor de orice fel şi a locurilor publice;
    p) neefectuarea monitorizării surselor care asigură apă potabilă în mediul rural exploatate în sistem local prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator la intervalul decis de către autoritatea de sănătate publică judeţeană.
    ART. 8
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neasigurarea de către persoanele juridice care produc sau distribuie apă pentru consum uman a calităţii şi cantităţii apei potabile corespunzătoare cerinţelor, stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi a transportului şi distribuirii acesteia în condiţii corespunzătoare;
    b) neasigurarea de către persoanele juridice care produc şi/sau distribuie apă pentru consum uman a rezervei de apă pentru populaţie care să acopere necesarul minim pentru 12 ore în caz de avarie;
    c) neasigurarea de către proprietarii clădirilor sau de către persoanele fizice şi juridice care administrează unităţile de folosinţă publică a întreţinerii instalaţiilor interioare de distribuire a apei, astfel încât să nu se modifice calitatea acesteia şi să nu fie afectată starea de sănătate a consumatorilor;
    d) neasigurarea de către producător ori distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei până la ultimul nivel al clădirilor sau construcţiilor ori neasigurarea de către proprietarii acestora a instalaţiilor necesare ascensiunii apei pentru consum uman până la ultimul nivel, precum şi menţinerea în stare de nefuncţionare a acestor instalaţii;
    e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare, precum pieţe, târguri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulaţie, gări, autogări, stadioane şi alte asemenea locuri, sau în incinta marilor obiective socioculturale de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare a surselor de apă pentru consum uman corespunzătoare calitativ, în conformitate cu normele şi reglementările legale în vigoare.
    ART. 9
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoane juridice:
    a) neasigurarea dezinfecţiei eficiente a apei produse şi/sau distribuite populaţiei ca apă pentru consum uman, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) neefectuarea dezinfectării corespunzătoare a apei pentru primele cantităţi de apă distribuite după o întrerupere în distribuţie sau în una dintre următoarele situaţii:
    (i) înainte de darea în exploatare a instalaţiilor noi ori după modificări ale procesului tehnologic sau după remedieri, revizii ori recondiţionări;
    (ii) când nu există garanţia securităţii reţelei de distribuţie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din reţea;
    (iii) în situaţii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infecţioase;
    c) neasigurarea de către producătorii şi distribuitorii de apă pentru consum uman a unei rezerve de produse biocide şi de coagulant pentru minimum 30 de zile de funcţionare a unităţii;
    d) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare de către producătorii şi/sau distribuitorii de apă pentru consum uman privind utilizarea materialelor de construcţie, a tehnologiilor de tratare, a reactivilor, a produselor, a conductelor, a ţevilor, a accesoriilor şi a dispozitivelor ori a aparatelor de măsurare.
    ART. 10
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) producerea şi îmbutelierea apei de băut necorespunzătoare condiţiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum şi neefectuarea controlului calităţii apei de către producătorii de apă de băut îmbuteliată;
    b) îmbutelierea de către producători în condiţii neigienice a apei pentru consum uman, precum şi îmbutelierea apelor de consum uman în ambalaje de unică folosinţă în absenţa declaraţiei de conformitate şi a rapoartelor de încercări;
    c) utilizarea pentru îmbutelierea apei pentru consum uman a recipientelor din material reciclat obţinut în urma unui proces tehnologic de reciclare neautorizat, conform normelor în vigoare;
    d) neutilizarea la transportul apei pentru consum uman a containerelor fabricate din materiale conform reglementărilor legale în vigoare;
    e) comercializarea fără notificare de ape potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale sau cele de izvor;
    f) nerespectarea condiţiilor de etichetare pentru apele potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale sau cele de izvor;
    g) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor de construcţie, a reactivilor şi a substanţelor folosite în instalaţiile de îmbuteliere a apei pentru consum uman.
    ART. 11
    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către persoanele juridice a reglementărilor legale privind amplasarea şi construirea fântânilor publice.

    CAPITOLUL V
    Contravenţii la normele de igienă privind colectarea şi îndepărtarea reziduurilor

    ART. 12
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neîntreţinerea în permanentă stare de funcţionare şi de curăţenie a instalaţiilor sanitare interioare din unităţi, mijloace de transport şi locuinţe de către operatorii economici, asociaţiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice;
    b) neremedierea operativă de către proprietarii imobilelor a avariilor instalaţiilor de apă şi canal din incinta acestora şi/sau neevacuarea apelor care se acumulează în subsolurile imobilelor;
    c) depozitarea direct pe sol a dejecţiilor animaliere de către operatorii economici, asociaţiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice.
    ART. 13
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) amplasarea de către asociaţiile de locatari/proprietari, de locatarii gospodăriilor individuale, proprietarul sau administratorul unităţilor de orice fel a closetelor la o distanţă mai mică faţă de fântânile publice ori individuale decât cea prevăzută prin normele de igienă în vigoare;
    b) neîntreţinerea şi nedezinfectarea de către asociaţiile de locatari/proprietari, de locatarii gospodăriilor individuale, proprietarul sau administratorul unităţilor de orice fel a closetelor amplasate în apropierea fântânilor publice ori individuale;
    c) neevacuarea periodică şi ori de câte ori este necesar a conţinutului instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate, administrate de persoane fizice sau juridice;
    d) folosirea în alte scopuri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru colectarea şi transportul reziduurilor solide şi a apelor uzate fecaloid-menajere;
    e) neîntreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport pentru colectarea şi transportul reziduurilor solide şi a apelor uzate fecaloid-menajere în stare permanentă de funcţionare prin reparare, spălare şi dezinfecţie;
    f) neracordarea instalaţiei de canalizare interioară a locuinţelor de către proprietarii acestora la reţeaua publică de canalizare, acolo unde există reţea, sau neasigurarea colectării apelor uzate fecaloid-menajere în instalaţii proprii;
    g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igienă privind întreţinerea curăţeniei străzilor, parcurilor, pieţelor şi a altor locuri publice şi/sau neridicarea cu regularitate a deşeurilor menajere şi stradale;
    h) neasigurarea de către organizatori a dotării şi amplasării de WC-uri mobile în locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive şi serbări câmpeneşti, expoziţii, târguri, oboare şi altele, care să fie plasate în apropierea locului de desfăşurare a activităţii, uşor de transportat la locul de golire, uşor de curăţat şi de dezinfectat.
    ART. 14
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole, în situaţia în care pe aceste terenuri se cultivă fructe sau legume care se consumă în stare crudă;
    b) îndepărtarea materialului rezultat în urma vidanjării, deşeurilor solide menajere, industriale, de grajd, de stradă, a cadavrelor de animale şi a deşeurilor toxice şi periculoase pe alte locuri decât cele stabilite de legislaţia în vigoare şi prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare;
    c) nerespectarea normelor în vigoare privind colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate provenite din unităţile sanitare, precum şi de la orice unităţi care prin specificul lor contaminează aceste ape;
    d) neîntreţinerea canalelor deschise în stare permanentă de funcţionare prin curăţarea şi repararea defecţiunilor;
    e) desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir uman, cu strămutarea tuturor osemintelor, înaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima înhumare;
    f) lipsa dotării cu grup sanitar a locuinţelor şi a unităţilor de orice fel;
    g) neevacuarea de către unităţile de salubritate a reziduurilor menajere în maximum două zile în perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi în cel mult 3 zile în restul anului;
    h) răspândirea neorganizată, direct pe sol sau în bazinele naturale, a apelor uzate menajere şi industriale şi/sau deversarea acestor ape în zona de protecţie sanitară a surselor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apă;
    i) neîndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare prin vidanjarea foselor septice proiectate, executate, amplasate, exploatate şi întreţinute conform normelor în vigoare, precum şi deversarea lor în locuri neautorizate în acest scop.

    CAPITOLUL VI
    Contravenţii la normele de igienă privind unităţile de folosinţă publică

    ART. 15
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.500 lei următoarele fapte săvârşite de persoane juridice:
    a) neafişarea la loc vizibil a măsurilor de igienă şi a modului de utilizare ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de înot, ştranduri şi piscine de către cei care exploatează aceste obiective;
    b) lipsa de supraveghere a respectării măsurilor de igienă şi a modului de utilizare ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de înot, ştranduri şi piscine de către cei care exploatează aceste obiective;
    c) neîntreţinerea şi nefolosirea în permanentă stare de curăţenie a echipamentului de lucru şi de protecţie utilizat de către personalul angajat, în funcţie de domeniul de activitate şi reglementările legale în vigoare;
    d) nedotarea grupurilor sanitare publice sau din unităţile de folosinţă publică cu materiale şi mijloace adecvate pentru igiena individuală a utilizatorilor, precum şi neîntreţinerea acestora în permanentă stare de curăţenie de către proprietar sau administrator.
    ART. 16
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 800 lei şi 1.600 pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neasigurarea în orice unitate de folosinţă publică a lenjeriei curate, dezinfectate şi călcate, schimbată după fiecare persoană, precum şi nerespectarea circuitului acesteia;
    b) neîntreţinerea de către proprietar sau administrator în stare de funcţionare şi curăţenie a instalaţiilor interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate din unităţile de folosinţă publică;
    c) neasigurarea în încăperile de dormit ale colectivităţilor temporare a suprafeţei şi cubajului de aer pentru un pat prevăzute de normele în vigoare;
    d) neasigurarea şi neutilizarea în unităţile de cazare a inventarului moale şi/sau a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate;
    e) nerespectarea în unităţile de cazare a normelor de igienă în vigoare privind schimbarea lenjeriei şi respectarea circuitului acesteia;
    f) lipsa sau asigurarea în cantităţi insuficiente din/în dotarea unităţilor a produselor biocide şi a celor de curăţare;
    g) neutilizarea corectă sau conform instrucţiunilor producătorului a produselor biocide şi/sau nepăstrarea acestora în condiţii care să prevină modificările fizico-chimice şi ale proprietăţilor biocide ale produselor;
    h) utilizarea produselor biocide neavizate conform legislaţiei în vigoare sau cu termen de valabilitate expirat;
    i) neefectuarea reparaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţilor de folosinţă publică;
    j) nerespectarea instrucţiunilor şi recomandărilor privind manipularea, transportul, desfacerea şi depozitarea produselor cosmetice, care să permită menţinerea stabilităţii parametrilor calitativi şi a salubrităţii acestora;
    k) comercializarea sau utilizarea produselor cosmetice cu termen de valabilitate expirat;
    l) nedotarea unităţilor de folosinţă publică cu grupuri sanitare accesibile publicului;
    m) neasigurarea apei reci şi calde curente în unităţi, în condiţiile stabilite prin reglementările legale în vigoare;
    n) refolosirea materialelor de unică utilizare.
    ART. 17
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru bazine de înot, ştranduri, piscine, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii din unităţile de folosinţă publică, inclusiv din mijloacele de transport;
    b) nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea, spălarea şi dezinfectarea bazinelor de înot, a ştrandurilor şi a piscinelor, prin neprimenirea şi nedezinfecţia apei, corespunzător normelor de igienă;
    c) funcţionarea bazinelor de înot, a ştrandurilor şi a piscinelor fără anexe, precum puncte de prim ajutor, vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numărului prevăzut de normele în vigoare, în raport cu capacitatea unităţii;
    d) neasigurarea întreţinerii construcţiilor băilor publice şi a instalaţiilor aferente acestora şi/sau a stării de curăţenie, în condiţiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;
    e) lipsa buletinelor de analiză privind calitatea apei de îmbăiere conform cerinţelor stabilite de normele în vigoare;
    f) amenajarea ştrandurilor, piscinelor şi bazinelor de înot fără respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea şi dotarea lor;
    g) instalarea de campinguri fără respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea şi dotarea cu anexe sanitare şi capacitatea acestora.
    ART. 18
    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neefectuarea sterilizării şi păstrării sterilităţii instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor sanitare la organizarea activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a activităţilor conexe privind spălarea, decontaminarea, împachetarea şi stocarea în cadrul cabinetelor medicale, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) nerespectarea circuitelor funcţionale din cadrul cabinetelor medicale şi utilizarea necorespunzătoare a spaţiilor anume desemnate, conform reglementărilor legale în vigoare;
    c) neasigurarea lanţului de frig în cadrul cabinetelor medicale, conform reglementărilor legale în vigoare;
    d) nerespectarea normelor igienico-sanitare pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară, indiferent de profil, conform reglementărilor legale în vigoare:
    (i) neasigurarea cu apă potabilă şi neracordarea la reţeaua de canalizare a localităţii;
    (ii) gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale;
    (iii) neasigurarea unui microclimat corespunzător;
    (iv) neasigurarea iluminării naturale şi artificiale necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii medicale şi de medicină dentară;
    (v) neasigurarea limitării zgomotului sub normele admise şi/sau neasigurarea protecţiei antifonice eficiente în interiorul şi în afara cabinetelor;
    (vi) neasigurarea cu materiale pentru efectuarea curăţeniei;
    (vii) neasigurarea cu dezinfectante, antiseptice şi decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide şi/sau nefolosirea acestora conform instrucţiunilor de utilizare, la concentraţiile şi timpii de utilizare specificaţi de producător;
    (viii) neasigurarea de echipament de protecţie specific pentru întregul personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    (ix) neasigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precauţiile universale;
    e) nerespectarea baremelor minime de dotare a cabinetelor medicale de medicină a muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 19
    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea circuitelor funcţionale din cadrul laboratoarelor de analize medicale conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) nerespectarea desfăşurării în condiţii de siguranţă şi calitate a activităţilor din cadrul laboratoarelor de analize medicale, a spaţiului şi a condiţiilor de mediu necesare funcţionării acestora, conform reglementărilor legale în vigoare;
    c) dotarea necorespunzătoare a laboratoarelor de analize medicale conform reglementărilor legale în vigoare;
    d) nerespectarea managementului calităţii în laboratoarele de analize medicale conform reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 20
    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) nerespectarea criteriilor stabilite pentru furnizorii de îngrijiri la domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) lipsa autorizaţiei de funcţionare sau a autorizaţiei de liberă practică pentru persoanele fizice şi juridice în domeniul îngrijirilor la domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 21
    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neefectuarea sau nepăstrarea înregistrărilor obligatorii în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală conform cerinţelor stabilite de normele de igienă în vigoare;
    b) neraportarea sau întârzierea raportării către autorităţile de sănătate publică a incidentelor apărute în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală conform cerinţelor stabilite de normele de igienă în vigoare;
    c) utilizarea creioanelor hemostatice sau alaunului în cabinetele de înfrumuseţare corporală şi utilizarea coloranţilor şi anestezicelor neautorizate în cabinetele de piercing şi tatuaj;
    d) neinformarea clientului asupra procedurilor şi a efectelor adverse, precum şi neafişarea situaţiilor în care procedura de tatuare, micropigmentare şi/sau piercing poate avea efecte negative asupra sănătăţii clientului;
    e) neaplicarea regulii de semnare a declaraţiei pe propria răspundere de către clienţii cărora li se efectuează piercing sau/şi tatuaj ori neefectuarea înregistrărilor în registrul de evidenţă a procedurilor conform normelor de igienă în vigoare aplicabile cabinetelor de înfrumuseţare corporală;
    f) funcţionarea cabinetelor de înfrumuseţare corporală fără a avea în dotarea acestora trusă de prim ajutor;
    g) lipsa din dotarea cabinetelor de înfrumuseţare corporală a substanţelor dezinfectante şi a echipamentelor de sterilizare pentru instrumentarul utilizat;
    h) neefectuarea curăţării şi dezinfecţiei după fiecare client a instrumentarului utilizat în cabinetele de înfrumuseţare corporală sau refolosirea instrumentarului de unică folosinţă;
    i) folosirea în cabinetele de înfrumuseţare corporală a instrumentarului tăietor-înţepător fără sterilizare prealabilă;
    j) lipsa evidenţei şi a controlului eficienţei sterilizării instrumentarului utilizat în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală;
    k) acordarea de servicii în cabinetele de înfrumuseţare corporală persoanelor care suferă de boli transmisibile ale pielii, părului sau unghiilor;
    l) lipsa şi nefolosirea parţială sau totală a echipamentului de protecţie de către personalul din cabinetele de înfrumuseţare corporală;
    m) nemarcarea datei de deschidere a produsului cosmetic cu valabilitatea limitată, indicată prin perioada de după deschiderea acestuia, de către personalul cabinetelor de înfrumuseţare corporală care utilizează produsul respectiv;
    n) nerespectarea de către personalul cabinetelor de înfrumuseţare corporală a interdicţiei de efectuare a procedurilor de piercing corporal la persoanele sub 16 ani şi a tatuajelor la persoanele sub 18 ani, stabilită de reglementările legale în vigoare;
    o) utilizarea de către operator în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală a bijuteriilor care conţin nichel sau alte substanţe şi metale toxice;
    p) achiziţionarea bijuteriilor fără certificate de calitate în vederea utilizării în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală;
    q) utilizarea de către operatori în cabinetele de înfrumuseţare corporală a unor pigmenţi şi coloranţi nepermişi conform prevederilor legale în vigoare;
    r) achiziţionarea de pigmenţi şi coloranţi fără certificate de calitate în vederea utilizării în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală;
    s) administrarea anestezicelor injectabile şi îndepărtarea tatuajelor de către alte persoane decât cadre medicale specializate;
    ş) funcţionarea cabinetelor de înfrumuseţare corporală fără a avea dotările necesare colectării, îndepărtării şi neutralizării deşeurilor stabilite conform normelor în vigoare;
    t) utilizarea în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală a aparaturii cu nerespectarea recomandărilor şi instrucţiunilor prevăzute de producător în cartea tehnică a aparaturii utilizate.

    CAPITOLUL VII
    Contravenţii la normele privind sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat

    ART. 22
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) nerespectarea obligaţiilor stabilite de reglementările legale în vigoare privind informarea şi transmiterea informaţiilor minime referitoare la starea pacientului de către echipajele de prim ajutor calificat şi echipajele medicale de urgenţă, cu excepţia situaţiilor justificate care au împiedicat informarea sau transmisia de date din punct de vedere tehnic, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    b) nesolicitarea de către şeful echipajului medical de urgenţă a unui echipaj cu nivel de competenţă superior, în cazul în care starea pacientului o impune, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    c) necompletarea sau completarea incorectă a fişei medicale, conform reglementărilor legale în vigoare, de către echipajele de intervenţie din cadrul serviciilor publice şi private de urgenţă prespitalicească;
    d) nerespectarea de către directorul medical al unui serviciu de ambulanţă sau de către medicul şef al unui SMURD a dispoziţiilor legale în vigoare privind monitorizarea modului de lucru al echipajelor, stabilirea situaţiilor în care s-a depăşit competenţa unui echipaj, informarea în scris a dispeceratului medical sau a dispeceratului integrat de urgenţă, în cazul în care acesta nu se află în incinta serviciului de ambulanţă, asupra nivelului de clasificare al fiecărui echipaj, precum şi a modificărilor survenite asupra clasificării;
    e) nerespectarea de către echipaje a competenţelor stabilite conform nivelului la care sunt clasificate;
    f) nerespectarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului, conform reglementărilor legale în vigoare;
    g) neîndeplinirea de către medicul de gardă a oricărei obligaţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind efectuarea gărzilor, în structurile de primiri urgenţe, precum şi în serviciile de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească;
    h) neinformarea conducerii spitalului de către medicul şef al UPU sau CPU cu privire la întârzierile nejustificate sau întârzierile repetate ale unor medici care sunt de gardă la spital sau la domiciliul acestora;
    i) neacordarea consultului de specialitate unui pacient aflat în stare critică în cadrul UPU sau CPU, conform reglementărilor legale în vigoare;
    j) internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgenţe cu indicaţii de internare clare prin UPU sau CPU;
    k) predarea/preluarea pacientului la UPU sau CPU fără fişa medicală a acestuia, completată de şeful echipajului de urgenţă prespitalicească şi semnată de acesta în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    l) nerespectarea obligaţiei, potrivit reglementărilor legale în vigoare, privind purtarea uniformei şi a echipamentului de protecţie la nivelul ambulanţei publice.
    (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
    a) preluarea pacientului de către personalul UPU sau CPU într-un interval de timp mai lung decât cel prevăzut de reglementările legale în vigoare;
    b) reţinerea echipajelor de urgenţă din cadrul serviciilor de ambulanţă sau SMURD de către medicii din UPU ori CPU sau medicii de gardă din spital, încălcându-se astfel reglementările legale în vigoare;
    c) neanunţarea din timp a sosirii şi/sau neinformarea asupra datelor clinice despre starea pacientului şi tratamentul aplicat acestuia până la momentul respectiv a personalului din UPU sau CPU de către echipajele care transportă pacienţi aflaţi în stare critică, conform reglementărilor legale în vigoare;
    d) neinformarea în scris a conducerii spitalului de către medicul şef al UPU sau CPU privind imposibilitatea efectuării examinărilor minime obligatorii, conform reglementărilor legale în vigoare;
    e) reţinerea fără întocmirea documentelor de internare, mai mult de 3 ore de la momentul sosirii în UPU, a pacienţilor aflaţi în stare critică de către medicul şef de gardă UPU şi/sau de către medicul şef de gardă din secţia de profil, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    f) externarea unui pacient din UPU sau CPU fără acordul final al medicului responsabil de tură din cadrul UPU sau CPU, prin semnarea şi parafarea fişei individuale a acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    g) externarea la domiciliu a unui pacient din UPU sau CPU la recomandarea unui medic ori a unor medici de gardă dintr-o secţie sau din diferite secţii ale spitalului, fără semnătura şi parafa acestuia/acestora, însoţită de semnătura şi parafa medicului şef de tură din cadrul UPU sau CPU;
    h) nerespectarea de către conducerea spitalului şi/sau UPU ori CPU a condiţiilor minime privind organizarea şi dotarea UPU sau CPU, conform reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 23
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) nerespectarea obligaţiilor impuse de reglementările legale în vigoare privind activitatea echipajelor de prim ajutor calificat;
    b) neîndeplinirea de către medicul/asistentul coordonator din cadrul dispeceratului medical sau al dispeceratului integrat a atribuţiilor ce îi revin în privinţa coordonării şi monitorizării activităţii de intervenţie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    c) nerespectarea de către medicul/asistentul coordonator a protocoalelor şi procedurilor stabilite în privinţa coordonării şi monitorizării activităţii de intervenţie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    d) neasigurarea triajului apelurilor primite prin sistemul de urgenţă şi nestabilirea priorităţilor în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    e) nerespectarea condiţiilor de acordare a consultaţiilor la domiciliu şi a activităţilor de transport contractate cu CNAS de către serviciile de ambulanţă private;
    f) fumatul în autospecialele de intervenţie şi transport ale serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar publice şi private;
    g) neasigurarea cu centurile de siguranţă a pacienţilor şi, după caz, a însoţitorilor acestora, pe targă sau pe scaunele din cabina medicală, inclusiv a cadrelor medicale şi/sau paramedicale.
    ART. 24
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neîndeplinirea de către serviciile de ambulanţă private a condiţiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă la nivel prespitalicesc, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    b) utilizarea de către serviciile de ambulanţă private, de serviciile contractate cu CNAS sau cu casele de asigurări de sănătate private a unor reclame care sugerează gratuitatea asistenţei de urgenţă sau a consultaţiilor;
    c) neafişarea conform normelor în vigoare a numărului de apel şi a modului de prestare a serviciilor de către serviciile de asistenţă medicală private de urgenţă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
    ART. 25
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) nerespectarea normelor care reglementează acordarea asistenţei medicale private de urgenţă;
    b) nerespectarea cerinţelor stabilite de reglementările legale privind formarea personalului şi competenţa necesară pentru fiecare categorie de activitate prestată de către serviciile de ambulanţă publice şi private, comerciale şi nonprofit, inclusiv pentru activităţile finanţate prin casele de asigurări de sănătate private ori prin contractare directă cu persoanele fizice sau juridice;
    c) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de ambulanţă;
    d) angajarea în cadrul serviciilor publice sau private de ambulanţă de personal fără certificare şi instruire profesională, conform reglementărilor legale în vigoare;
    e) nerespectarea programului şi a turelor de lucru în cadrul serviciilor publice de ambulanţă diferenţiat pe compartimente, conform reglementărilor legale în vigoare;
    f) neasigurarea misiunilor de bază specifice compartimentelor din cadrul serviciilor publice de ambulanţă, conform reglementărilor legale în vigoare;
    g) neasigurarea dotării specifice a compartimentelor din cadrul serviciilor publice şi private SMURD şi neasigurarea dotării specifice a echipajelor din cadrul SMURD, a serviciilor publice de urgenţă prespitalicească şi a serviciilor de ambulanţă private, conform reglementărilor legale în vigoare;
    h) neasigurarea, de către unităţile sanitare potenţial trimiţătoare sau primitoare, a accesului personalului medical din cadrul UPU ori CPU la un fax funcţional 24 de ore din 24, 7 zile din 7;
    i) neasigurarea dotării cu aparate fax funcţionale şi accesibile personalului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în sediile dispeceratelor medicale, ale dispeceratelor integrate, în sediile centrale ale serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi SMURD, inclusiv în toate bazele aeriene de salvare;
    j) nepredarea de către echipajul de urgenţă care efectuează transferul interclinic medicului din unitatea care primeşte pacientul a materialelor sanitare şi medicamentelor primite de la unitatea sanitară trimiţătoare şi rămase neutilizate pe timpul transferului şi neînregistrarea acestora în fişa pacientului de către echipajul de transfer, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    k) neasigurarea unităţilor sanitare publice, care participă la procesul de dispecerizare a paturilor libere, cu un calculator şi o legătură internet în UPU sau CPU ori la nivelul secţiei sau al serviciului care răspunde de actualizarea paturilor libere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) necompletarea datelor privind paturile libere din cadrul unităţilor sanitare, conform prevederilor legale, şi nerespectarea normelor de organizare şi funcţionare ale Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere şi asigurate de către spitalele prevăzute în actele normative în vigoare pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU;
    m) neafişarea corespunzătoare în spaţiile de triaj şi de aşteptare din cadrul UPU sau CPU a textului privind modalitatea de acces şi triaj, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    n) externarea pacientului din salonul de observaţie fără decizia comisiei mixte alcătuite din reprezentanţi ai UPU sau CPU, ai secţiei de specialitate din cadrul spitalului şi conducerii spitalului, cu excepţia cazului în care medicul din cadrul UPU ori CPU îşi asumă răspunderea externării singur sau împreună cu un medic specialist din cadrul unităţii sanitare respective;
    o) refuzul preluării de către medicul de gardă dintr-o secţie de terapie intensivă de profil sau dintr-o secţie de terapie intensivă generală a pacientului aflat în stare critică, în condiţiile existenţei unei posibilităţi de a fi preluat;
    p) nepreluarea pacientului din UPU sau CPU cu prioritate, în momentul în care se eliberează un loc în secţiile de terapie intensivă de profil sau în cele generale, în cazul în care există pacienţi aflaţi în stare critică, reţinuţi în UPU;
    q) neasigurarea de către şefii de secţie a numărului de paturi pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind procedura de preluare şi internare a cazurilor de urgenţă;
    b) nerespectarea de către conducerea unităţii sanitare a condiţiilor minime privind organizarea şi dotarea UPU sau CPU, conform normelor legale în vigoare.
    ART. 26
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) funcţionarea sistemelor paralele de primiri urgenţe sub forma unor camere de gardă sau sub oricare altă formă în spitalele unde funcţionează UPU sau CPU, cu excepţia cazurilor specifice prevăzute de reglementările legale în vigoare;
    b) refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient de către un medic din cadrul UPU sau CPU;
    c) neremedierea de către conducerea spitalului a deficienţelor care duc la imposibilitatea examinărilor minime obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare, în urma sesizării acestora în scris de către medicul şef al UPU sau CPU;
    d) neasigurarea de către conducerea spitalului a structurii minime a sistemului de comunicaţii care să permită acordarea asistenţei medicale de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 27
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neorganizarea primirii urgenţelor în spital, prin sistem de camere de gardă, de către spitalele locale generale care nu pot organiza în structura lor CPU din lipsă de resurse umane şi/sau materiale, implicând direct medicii de gardă din acel spital;
    b) neasigurarea de către conducerea unităţii sanitare a preluării cheltuielilor suportate în cadrul UPU sau CPU, pe durata internării pacientului în salonul de observaţie, de către secţia în care se internează pacientul.
    ART. 28
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neasigurarea de către serviciile de ambulanţă publice şi private a dotării ambulanţelor cu echipamente, materiale sanitare, medicamente, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) reclasificarea echipajelor de intervenţie de către conducerea serviciului de ambulanţă public/privat la un nivel superior celui autorizat iniţial, fără obţinerea aprobării autorităţii de sănătate publică care a emis autorizaţia.
    ART. 29
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neacordarea asistenţei medicale de urgenţă unui pacient fără posibilităţi de achitare a costurilor aferente stabilizării, aflat în stare critică sau acuzând simptomatologia unei maladii acute care poate pune viaţa acestuia în pericol, de către unităţile sanitare private care au în structură servicii de urgenţă, până la transferarea acestuia în condiţii corespunzătoare către o unitate sanitară publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) nerespectarea de către spitalele private a prevederilor legale în vigoare aplicabile spitalelor publice în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, din punctul de vedere al organizării şi dotării, precum şi din punctul de vedere al resurselor umane, în cazul în care au în structură servicii de urgenţă.

    CAPITOLUL VIII
    Contravenţii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi la normele de igienă pentru unităţile sanitare

    ART. 30
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) neasigurarea în fiecare secţie de spitalizare a spaţiilor, circuitelor funcţionale şi a condiţiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum şi pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infecţii;
    b) neasigurarea în unităţile şi în spaţiile care acordă asistenţă medicală şi socială pentru copii a spaţiului de cazare şi a condiţiilor de igienă pentru mame însoţitoare, precum şi internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobată de Ministerul Sănătăţii;
    c) neasigurarea pentru unităţile sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele de igienă în vigoare, a unei rezerve de apă pentru consum uman care să asigure necesarul pentru o perioadă de minimum 12 ore;
    d) neasigurarea funcţionării sistemului de încălzire şi a sistemului de aer condiţionat, în vederea asigurării confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;
    e) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a lucrărilor de recondiţionare şi reparare a clădirilor unităţilor sanitare;
    f) neasigurarea echipamentului de protecţie complet pentru personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în vigoare;
    g) neutilizarea echipamentului de protecţie complet de către personalul medico-sanitar;
    h) nerespectarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite;
    i) neîntocmirea şi nerespectarea procedurilor specifice activităţii de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare în unităţile sanitare;
    j) neasigurarea de apă rece şi caldă distribuită prin sistem centralizat la obiectele sanitare amplasate în fiecare încăpere în care se acordă asistenţă medicală, în spaţiile de deservire sanitară a bolnavilor şi în serviciile tehnico-medicale şi gospodăreşti;
    k) neasigurarea la nivelul unităţilor sanitare a spaţiilor şi condiţiilor pentru depozitarea produselor, ustensilelor, instrumentarului, lenjeriei, echipamentului de protecţie, materialelor sanitare, medicamentelor, reactivilor aflaţi în stoc, conform prevederilor în vigoare sau instrucţiunilor producătorului;
    l) neasigurarea dotărilor minime obligatorii în secţii şi departamente ale unităţii sanitare conform normativelor specifice în vigoare;
    m) neasigurarea echipamentelor frigorifice în compartimente ale unităţii sanitare, în situaţia în care legislaţia le impune.
    ART. 31
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 7.500 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) nerespectarea modului de colectare pe categorii, de depozitare, transport şi tratare a deşeurilor provenite din activităţile medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    b) absenţa evidenţelor de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile medicale la nivelul unităţilor medicale şi al celor care asigură transportul, tratarea şi incinerarea acestora;
    c) inexistenţa şi, după caz, nerespectarea planului intern de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile medicale;
    d) nerespectarea condiţiilor de depozitare temporară a deşeurilor provenite din activităţile medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    e) transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală cu alte mijloace de transport decât cele avizate în acest sens de structurile Ministerului Sănătăţii şi care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin normele în vigoare;
    f) neasigurarea circuitelor funcţionale, precum şi a gestionării corecte a deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    g) utilizarea de ambalaje neconforme cu cerinţele impuse de normele pentru colectarea deşeurilor periculoase;
    h) depunerea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în containerele comune ale clădirilor de locuit sau în alte locuri neautorizate.
    ART. 32
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) lipsa documentelor care atestă serviciile medicale acordate pacienţilor;
    b) nerespectarea regulilor privind regimul şi condiţiile de acces în unităţile sanitare;
    c) neasigurarea în unităţile sanitare de orice tip a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare;
    d) neasigurarea prelucrării sanitare a pacienţilor la internare;
    e) nerespectarea condiţiilor tehnice şi funcţionale prevăzute în normele privind serviciile de spălătorie pentru unităţile sanitare;
    f) necunoaşterea şi neaplicarea de către personalul auxiliar sanitar a tehnicilor şi procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie;
    g) neefectuarea controlului eficienţei sterilizării şi neîntocmirea documentaţiei necesare evidenţei sterilizării, potrivit normelor în vigoare;
    h) nerespectarea protocolului complet de sterilizare în funcţie de metoda aplicată;
    i) aplicarea altor metode de dezinfecţie şi sterilizare decât cele prevăzute de normele în vigoare pentru tipul de suprafaţă, instrumentar şi echipament supus tratării;
    j) neasigurarea de lenjerie curată, dezinfectată, călcată şi schimbată de cel puţin două ori pe săptămână sau de câte ori este nevoie şi după fiecare pacient, precum şi nerespectarea circuitului acesteia;
    k) nerespectarea precauţiunilor universale şi a protocoalelor de lucru de către personalul medical şi auxiliar.
    ART. 33
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) nerespectarea circuitelor funcţionale şi a structurii spaţial funcţionale a compartimentelor şi serviciilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu structura aprobată pentru unitatea sanitară;
    b) neefectuarea verificării aparaturii de sterilizare, în conformitate cu normele în vigoare;
    c) neasigurarea depozitării şi păstrării în condiţii optime sau în condiţiile cerute de producător a articolelor sterilizate şi articolelor sterile de unică folosinţă;
    d) existenţa şi/sau utilizarea produselor biocide, dispozitivelor medicale de clasa II a) şi b), a reactivilor, a materialelor sanitare şi articolelor de unică folosinţă, a medicamentelor şi/sau substanţelor terapeutice cu termen de valabilitate expirat;
    e) plasarea pe piaţă şi comercializarea unui produs biocid, cosmetic sau dispozitiv medical sub altă denumire şi altă încadrare decât cele date de legislaţia în vigoare căreia i se supune;
    f) reutilizarea articolelor şi materialelor sanitare de unică folosinţă;
    g) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii şi în sălile de naştere;
    h) neutilizarea pentru componentele aparaturii de uz medical şi ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizării prin căldură a produselor biocide avizate şi/sau a dispozitivelor medicale de clasa II a) şi b), care asigură sterilizarea chimică, sau a altor metode de sterilizare;
    i) necunoaşterea şi neaplicarea de către personalul medico-sanitar a tehnicilor şi procedurilor de pregătire pentru sterilizare, depozitare şi transport al instrumentarului către locul de utilizare;
    j) neîntocmirea şi nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale;
    k) nedispunerea sau nerespectarea măsurilor pentru controlul focarului de infecţie nozocomială depistat;
    l) neasigurarea în cadrul unităţilor sanitare a serviciilor de supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    m) neraportarea infecţiilor nozocomiale de către medicii şefi de secţie către serviciile de supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul unităţilor sanitare cu paturi;
    n) nedepistarea şi neraportarea de către unităţile sanitare a infecţiilor nozocomiale la autorităţile de sănătate publică teritoriale;
    o) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din unităţile sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemiologice şi la supravegherea focarului de infecţie nozocomială cu specialişti din autoritatea de sănătate publică teritorială, precum şi neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infecţiilor;
    p) neasigurarea sterilizării instrumentarului medico-chirurgical şi a materialelor sanitare, precum şi utilizarea de materiale nesterile în procesul de îngrijire a bolnavului;
    q) neefectuarea trierii lenjeriei şi inventarului moale în vederea dezinfecţiei şi spălării;
    r) neefectuarea spălării separate a rufăriei şi inventarului moale în funcţie de specificul secţiei;
    s) neasigurarea şi neutilizarea materialelor necesare ambalării în vederea transportului lenjeriei şi inventarului moale curat/murdar;
    ş) neasigurarea şi neîntreţinerea în condiţii de igienă, la nivelul secţiilor, a oficiilor alimentare şi a sălilor de mese;
    t) neasigurarea de către furnizorul de servicii de catering a transportului hranei în recipiente şi cu autoutilitare autorizate şi întreţinute în condiţii de igienă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în retragerea avizului sau, după caz, anularea notificării.
    ART. 34
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:
    a) neînregistrarea şi neraportarea cazurilor de boli transmisibile, precum şi nenotificarea reacţiilor adverse prin sistemele de alertă şi vigilenţă la autoritatea de sănătate publică teritorială, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie şi neinstituirea măsurilor de prevenire şi combatere a extinderii procesului epidemiologic;
    c) neefectuarea de către unitatea sanitară care asigură izolarea bolnavilor a decontaminării vehiculelor cu care au fost transportaţi bolnavi contagioşi;
    d) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice în focarele de boli transmisibile, în scopul depistării de noi cazuri de bolnavi contacţi, convalescenţi şi purtători sănătoşi de germeni;
    e) neaplicarea de către personalul medico-sanitar şi conducerea unităţilor sanitare a măsurilor antiepidemice de prevenire şi control al răspândirii infecţiilor;
    f) neasigurarea de către administraţiile unităţilor sanitare a aprovizionării permanente şi suficiente cu materiale necesare efectuării curăţeniei şi operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deparazitare şi deratizare;
    g) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unităţile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea şi evidenţa persoanelor parazitate cu păduchi de cap şi corp;
    h) neasigurarea depozitării şi păstrării în spaţii special amenajate a produselor biocide şi a dispozitivelor clasa II a) şi b), conform instrucţiunilor producătorului sau recomandărilor prevăzute în avizul sanitar, care să prevină modificările fizico-chimice şi ale proprietăţilor biocide ale produselor;
    i) utilizarea în unităţile sanitare a produselor biocide şi a dispozitivelor medicale de clasa II a) şi b) neconforme cu legislaţia în vigoare;
    j) neaplicarea prevederilor programului naţional de imunizări de către personalul medico-sanitar cu atribuţii specifice în această activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului sanitar, precum şi a metodologiei supravegherii accidentelor expunerii la produse biologice a personalului medical;
    k) neasigurarea condiţiilor de transport, depozitare, gestionare şi utilizare a produselor biologice şi medicamentoase de uz uman şi veterinar, prevăzute de instrucţiunile producătorului şi de normele în vigoare;
    l) neefectuarea dezinfecţiei terminale în focare colective de boli transmisibile;
    m) nerespectarea de către persoane fizice, suspecţi şi convalescenţi de boli transmisibile, contacţi şi purtători sănătoşi de germeni patogeni, precum şi de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile;
    n) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecinţele medicale şi penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum şi neprecizarea acestor măsuri;
    o) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar şi administrativ al unităţilor sanitare a măsurilor care să prevină apariţia sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistenţă medicală în aceste unităţi;
    p) neraportarea vaccinărilor şi revaccinărilor efectuate de unităţile sanitare, conform reglementărilor legale în vigoare;
    q) neîntreţinerea permanentă a stării de curăţenie în unităţile sanitare şi neînregistrarea operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în fiecare încăpere în care se desfăşoară aceste operaţiuni, precum şi nemonitorizarea acestor activităţi de către personalul cu atribuţii în acest sens;
    r) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii privind imunizările obligatorii, măsurile de luptă în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile şi eliberarea avizului epidemiologic.
    ART. 35
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neaplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor de către spitalele care eliberează cadavrele persoanelor decedate din cauza bolilor transmisibile;
    b) nerespectarea normelor antiepidemice şi de igienă privind transportul, depunerea la capelă şi înhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile;
    c) exhumarea cadavrelor umane fără avizul autorităţii de sănătate publică teritoriale sau exhumarea în alte condiţii decât cele stabilite prin avizul autorităţii de sănătate publică teritoriale, cu excepţia cazurilor prevăzute de legea penală.

    CAPITOLUL IX
    Contravenţii la normele de igienă în mijloacele de transport şi în zonele de infrastructură aferente activităţilor de transport

    ART. 36
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neasigurarea condiţiilor igienice de microclimat, ventilaţie, curăţenie, dezinfecţie pentru conducătorii auto, mecanicii de locomotivă, echipajele de pe nave, aeronave, controlorii de trafic, personalul care concură la siguranţa circulaţiei;
    b) nerealizarea corespunzătoare a operaţiunilor de igienizare şi dezinfecţie a vagoanelor de tren, garniturilor de metrou, aeronavelor, navelor, mijloacelor de transport în comun urban, preorăşeneşti, interurbane, a spaţiilor de odihnă pentru personalul care concură la siguranţa circulaţiei;
    c) neîntreţinerea în condiţii optime de igienă a staţiilor şi mijloacelor de transport în comun de către operatorii economici sau de către autorităţile care le au în administrare.
    ART. 37
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neasigurarea în cadrul unui aeroport a unei rezerve de apă pentru consum uman care să acopere necesarul pentru minimum 24 de ore în funcţie de necesităţile aeroportului;
    b) lipsa evidenţelor fiecărei alimentări cu apă potabilă a aeronavelor, conform reglementărilor legale în vigoare;
    c) nedezinfectarea rezervoarelor cisternelor care efectuează aprovizionarea aeronavelor cu apă potabilă, conform reglementărilor legale în vigoare;
    d) nerespectarea condiţiilor de inscripţionare şi depozitare în spaţii separate a camioanelor-cisternă pentru apă potabilă şi vidanjelor pe aeroport;
    e) nerespectarea intervalelor de dezinfecţie a vidanjelor, vehiculelor de transport apă, transport călători pe aeroport;
    f) deversarea de către operatorii economici a apelor uzate direct pe sol sau în bazinele de apă;
    g) nerespectarea normelor în vigoare privind evacuarea reziduurilor solide şi lichide de la aeronave.
    ART. 38
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) neamenajarea punctelor de colectare intermediară a reziduurilor menajere, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) neasigurarea recipientelor corespunzător dotate pentru colectarea reziduurilor solide în staţii de cale ferată, autogări, aeroporturi, porturi;
    c) neasigurarea ventilaţiei, iluminatului şi microclimatului corespunzător în sălile de aşteptare pentru călători, în spaţiile pentru personalul angajat din unităţile de transport persoane, precum gări, autogări, aeroporturi, şi în mijloacele de transport;
    d) neamenajarea peroanelor pentru accesul călătorilor în trenuri în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
    ART. 39
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) neamenajarea de către persoanele juridice responsabile în gări, autogări, aeroporturi a surselor de apă pentru consum uman, corespunzătoare calitativ şi constructiv;
    b) neasigurarea necesarului de apă de minimum 10 litri/loc la vagoanele de clasă şi de minimum 25 litri/loc la vagoanele de dormit în mijloacele de transport feroviar, precum şi neasigurarea unei cantităţi de 0,9 - 4,55 litri apă/persoană/12 ore de zbor pentru transportul aerian;
    c) neasigurarea marcajelor "apă potabilă" sau "apă nepotabilă" în mijloacele de transport;
    d) neasigurarea menţinerii în stare de funcţionare şi de curăţenie, precum şi a dezinfecţiei zilnice a grupurilor sanitare din gări, autogări, aeroporturi, porturi, precum şi din mijloacele de transport, precum nave, aeronave, vagoane de clasă, vagoane de dormit, mijloace de transport rutier de persoane;
    e) nerealizarea dezinsecţiei şi deratizării periodice în mijloacele de transport, conform reglementărilor legale în vigoare;
    f) utilizarea vagoanelor de călători venite din zone endemice în transportul de călători fără a fi dezinfectate;
    g) neasigurarea condiţiilor de microclimat, dezinfecţie, deratizare în staţiile de metrou conform normelor în vigoare.
    ART. 40
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) nepăstrarea probelor de alimente din fiecare fel de mâncare servit la fiecare cursă timp de 48 de ore;
    b) nerespectarea normelor igienico-sanitare în vigoare pentru unităţile de preparare a alimentelor pe aeroporturi.

    CAPITOLUL X
    Contravenţii la normele igienico-sanitare pentru alimente şi la normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor

    ART. 41
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) utilizarea personalului de întreţinere a curăţeniei din anexele sanitare şi gospodăreşti la manipularea, prelucrarea, depozitarea, transportul sau servirea alimentelor;
    b) utilizarea ustensilelor de curăţenie folosite pentru anexele sanitare şi gospodăreşti la curăţenia în spaţiile de producţie, prelucrare, depozitare şi servire a alimentelor;
    c) neefectuarea operaţiunilor de curăţenie şi/sau dezinfecţie a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafeţelor de lucru şi a ambalajelor în condiţiile stabilite de normele igienico-sanitare în vigoare;
    d) depozitarea, chiar şi provizorie, a ambalajelor de transport ale produselor alimentare în condiţii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;
    e) nerespectarea în unităţile de alimentaţie publică şi colectivă, în cazul meselor organizate, a obligaţiei de a păstra câte o probă din fiecare fel de mâncare servit timp de 48 de ore în spaţii frigorifice, în recipiente curate, acoperite şi etichetate;
    f) neasigurarea dotării cu ustensile şi utilaje a unităţilor de alimentaţie colectivă permanente şi/sau sezoniere în funcţie de natura şi volumul unităţii de alimentaţie;
    g) aprovizionarea unităţilor alimentare de orice fel care produc şi/sau prelucrează alimente uşor alterabile cu cantităţi care depăşesc posibilităţile de păstrare şi de prelucrare a acestora;
    h) neasigurarea şi/sau neutilizarea echipamentului de protecţie curat şi complet pentru personalul care lucrează în sectoarele de producţie, prelucrare, depozitare, transport şi desfacere a alimentelor.
    ART. 42
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 1.600 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) transportarea, depozitarea sau expunerea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate, împreună cu produse finite, care se consumă fără prelucrare termică şi fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;
    b) nerespectarea obligaţiei privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală şi de sănătate a angajaţilor, neconsemnarea acestei verificări, precum şi primirea în unitate a angajaţilor bolnavi sau convalescenţi de boli transmisibile;
    c) nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de lucru de către personalul din sectorul alimentar;
    d) utilizarea gheţii preparate din apă nepotabilă în contact direct cu alimentele în scopul păstrării acestora, cu excepţia peştelui, sau în scopul servirii băuturilor, conform normelor igienico-sanitare în vigoare;
    e) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport şi recipiente care nu asigură protecţia alimentelor împotriva contaminării, precum şi cu mijloace de transport neamenajate şi neechipate corespunzător, conform condiţiilor specifice de păstrare impuse de producător;
    f) neasigurarea şi nerespectarea măsurilor stabilite de normele în vigoare pentru protecţia sanitară a produselor alimentare şi consumatorilor la punctele fixe sau mobile de desfacere stradală a alimentelor şi băuturilor răcoritoare;
    g) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate;
    h) folosirea ouălor cu coajă fisurată, crăpată, nespălate şi fără a fi dezinfectate, precum şi folosirea ouălor de raţă în laboratoarele şi unităţile de alimentaţie publică sau colectivă;
    i) neasigurarea funcţionării în permanenţă a spaţiilor frigorifice din unităţile alimentare, neasigurarea controlului şi înregistrării temperaturii în aceste spaţii şi neîntreţinerea lor prin neefectuarea reparaţiilor, reviziilor şi a igienizării;
    j) utilizarea de ustensile neadecvate şi/sau neigienizate pentru servirea alimentelor neambalate care se consumă fără prelucrare termică;
    k) depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare şi a ambalajelor în alte spaţii decât cele prevăzute în acest sens;
    l) folosirea vaselor şi ustensilelor de bucătărie degradate;
    m) nemarcarea vizibilă a suprafeţelor de lucru, ustensilelor şi a spaţiilor frigorifice pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente;
    n) neetichetarea produselor alimentare, aditivilor, coloranţilor, suplimentelor alimentare, alimentelor cu destinaţie specială, în conformitate cu normele în vigoare;
    o) comercializarea produselor alimentare fără declaraţie de conformitate, conform normelor legale în vigoare;
    p) plasarea pe piaţă a produselor alimentare care nu sunt notificate Ministerului Sănătăţii, conform normelor specifice în vigoare;
    q) plasarea pe piaţă a materialelor care vin în contact cu alimentele originare sau expediate din China şi Hong Kong care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze;
    r) nerespectarea prevederilor legale referitoare la tipurile de vitamine şi minerale care se pot adăuga în produsele alimentare;
    s) nerespectarea deciziei de suspendare şi restricţionare temporară a introducerii pe piaţă a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe, în cazul în care se constată că acestea dăunează sănătăţii umane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare.
    ART. 43
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei şi 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) recepţia şi introducerea în procesul de producţie sau de prelucrare a materiilor prime şi auxiliare, semifabricate sau finite, necorespunzătoare şi fără documentele care atestă că sunt sigure pentru consumul uman;
    b) nerespectarea măsurilor prevăzute de normele de igienă în vigoare privind prepararea, păstrarea, depozitarea, transportul şi servirea produselor alimentare;
    c) organizarea deficitară a procesului de producţie alimentară, nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens şi favorizându-se încrucişările între fazele salubre şi cele insalubre;
    d) neasigurarea dotării unităţilor alimentare cu utilaje şi mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igienă în vigoare şi întreţinute în permanentă stare de funcţionare;
    e) neasigurarea în unităţile de alimentaţie publică şi colectivă a spaţiilor şi circuitelor funcţionale stabilite prin normele de igienă în vigoare;
    f) neasigurarea în unităţile alimentare, inclusiv în cele de alimentaţie publică şi colectivă, a funcţionării corecte şi permanente a aparaturii de control şi de înregistrare a parametrilor care condiţionează salubritatea prelucrării şi păstrării materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare şi alte proceduri specifice;
    g) neasigurarea în unităţile din sectorul alimentar a apei potabile curente reci şi calde în cantităţi suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei;
    h) neefectuarea monitorizării de control a calităţii apei potabile folosite în industria alimentară;
    i) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi de revizie a instalaţiilor şi utilajelor, precum şi a lucrărilor de recondiţionare şi de reparare a clădirilor unităţilor alimentare;
    j) neizolarea conductelor de canalizare care traversează încăperile de producţie, preparare, depozitare, servire şi desfacere a alimentelor, astfel încât să se prevină contaminarea spaţiilor alimentare cu ape uzate, precum şi poluarea mediului înconjurător;
    k) neefectuarea în unităţile alimentare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie, precum şi neasigurarea dotării şi aprovizionării unităţii alimentare cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru curăţenie şi dezinfecţie;
    l) refolosirea veselei, paharelor şi a altor materiale de unică folosinţă;
    m) utilizarea la prepararea produselor alimentare, a băuturilor alcoolice şi nealcoolice şi a produselor culinare a gheţii şi a unor surse de apă fără a respecta indicatorii de calitate a apei potabile.
    ART. 44
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) punerea în consum a alimentelor care prezintă semne organoleptice de alterare evidente, miros şi gust străine de natura produsului sau pete de mucegai, cu excepţia mucegaiurilor selecţionate admise;
    b) punerea în consum a alimentelor care prezintă semne de infestare cu paraziţi şi insecte, precum şi resturi sau semne ale activităţii acestora, cu excepţia unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă ori în reglementările legale în vigoare;
    c) punerea în consum a alimentelor care prezintă semne ale contactului cu rozătoare;
    d) punerea în consum a alimentelor care prezintă conţinut de substanţe chimice nepermise sau peste limitele admise de normele de igienă în vigoare;
    e) punerea în consum a alimentelor care prezintă conţinut de corpi străini, cu excepţia cazurilor în care norma prevede o limită maximă admisă;
    f) punerea în consum a alimentelor care prezintă conţinut de micotoxine peste limitele admise în produsele alimentare;
    g) nerespectarea criteriilor microbiologice pentru produsele alimentare;
    h) recondiţionarea produselor alimentare retrase din consum ca fiind necorespunzătoare condiţiilor de calitate;
    i) refolosirea ca materie primă a preparatelor culinare finite;
    j) folosirea la prepararea produselor alimentare a ingredientelor şi substanţelor interzise, precum şi utilizarea ingredientelor şi substanţelor peste limitele maxime admise stabilite prin reglementările legale în vigoare;
    k) nedeclararea tuturor ingredientelor prezente în produsul alimentar.
    ART. 45
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor şi utilajelor care nu sunt în perfectă stare de curăţenie şi igienizare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente, în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele;
    b) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea produselor alimentare a materialelor care nu respectă legislaţia specifică în vigoare;
    c) utilizarea de materiale ce intră în contact cu alimentul din material reciclat provenit în urma unui proces tehnologic de reciclare neautorizat la nivel comunitar;
    d) neefectuarea de către producător a monitorizării punctelor critice de control stabilite în planul de analiză a riscurilor prin puncte critice de control al HACCP, neînregistrarea datelor obţinute şi neefectuarea măsurilor corective privind neconformităţile apărute în fluxul tehnologic;
    e) neimplementarea bunelor practici de fabricare sau a planului HACCP, conform reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 46
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) utilizarea la prepararea suplimentelor alimentare a altor vitamine, minerale şi substanţe decât cele prevăzute în legislaţia specifică în vigoare;
    b) comercializarea suplimentelor alimentare care nu respectă reglementările legale specifice în vigoare;
    c) punerea pe piaţă şi comercializarea de alimente cu adaos de vitamine şi minerale şi alte substanţe fără notificare.
    ART. 47
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) folosirea la prepararea produselor alimentare a aditivilor alimentari, a aromelor alimentare, a enzimelor alimentare în cantităţi peste limita admisă prevăzută în legislaţia în vigoare;
    b) folosirea de aditivi alimentari, a aromelor alimentare, a enzimelor alimentare nepermise în alimente sau introducerea în alte alimente decât cele pentru care există reglementări legale în vigoare;
    c) lipsa menţiunilor şi/sau avertismentelor de pe eticheta aditivilor alimentari privind scopul utilizării şi modul de folosire a acestora.
    ART. 48
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) tratarea cu radiaţii a produselor alimentare neincluse în lista produselor alimentare permise a fi tratate prin iradiere;
    b) depăşirea dozelor maxime admise de radiaţii pentru iradierea produselor alimentare, precum şi iradierea acestora în laboratoare neagreate conform legislaţiei legale în vigoare;
    c) comercializarea produselor alimentare iradiate peste data durabilităţii minime, stabilită de către producător, sau în situaţia în care aceasta pune în pericol sănătatea umană;
    d) modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii avizului pentru plasarea pe piaţă a produselor alimentare iradiate şi nesolicitarea unui nou aviz;
    e) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare privind etichetarea produselor alimentare tratate cu radiaţii şi a celor modificate genetic.
    (2) Contravenţiile prevăzute la lit. d) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în retragerea avizului.

    CAPITOLUL XI
    Contravenţii la normele de igienă privind protecţia faţă de radiaţiile nucleare

    ART. 49
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea sistemului de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional şi a condiţiilor de igienă în unităţile în care se desfăşoară activităţile nucleare, în corelare cu nivelul expunerii la radiaţii ionizante;
    b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii;
    c) nesupravegherea fotodozimetrică a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante;
    d) neverificarea periodică a instalaţiilor radiologice de către unităţile autorizate, precum şi a echipamentelor de protecţie.
    ART. 50
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 25.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supraveghere a contaminării radioactive a produselor alimentare, pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apă potabilă, precum şi a altor bunuri destinate folosirii de către populaţie;
    b) introducerea pacienţilor care nu sunt supuşi imediat investigaţiilor sau tratamentului în câmpul de iradiere şi neaplicarea măsurilor de radioprotecţie la pacienţii supuşi examinărilor radiologice sau procedurilor de radioterapie pentru regiunile anatomice care nu interesează procedura respectivă, conform procedurilor scrise de lucru;
    c) angajarea unei persoane fără control medical din care să rezulte că persoana examinată este aptă pentru lucrul în mediu de radiaţii sau menţinerea unei persoane într-un loc de muncă cu expunere la radiaţii nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicaţie medicală, temporară sau permanentă;
    d) nerespectarea măsurilor de igienă în unităţile nucleare autorizate;
    e) neasigurarea în unităţile nucleare medicale de circuite funcţionale, conform normelor sanitare în vigoare;
    f) nerespectarea reglementărilor Ministerului Sănătăţii privind înregistrarea şi raportarea dozei de iradiere aplicate pacienţilor;
    g) nerespectarea sistemului de raportare a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, pe locuri de muncă şi tip de expunere, şi neraportarea la autoritatea de sănătate publică teritorială a modificărilor de personal expus profesional la radiaţii ionizante;
    h) neutilizarea în radiologia pediatrică a echipamentului de fixare a pacientului;
    i) nerespectarea de către conducerea unităţii a revizuirii manualului de proceduri.
    ART. 51
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nerespectarea măsurilor şi a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra sănătăţii populaţiei, ca urmare a activităţilor nucleare;
    c) neinstituirea măsurilor imediate de protejare şi asistenţă de urgenţă a salariaţilor şi a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactivă internă;
    d) utilizarea substanţelor radioactive în alte scopuri decât cele prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare;
    e) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii privind măsurile profilactice în situaţii de accident nuclear major;
    f) nerespectarea de către conducerea unităţii a măsurilor prescrise de organele sanitare de control, în scopul păstrării stării de sănătate a personalului şi populaţiei şi al prevenirii incidentelor şi accidentelor nucleare.

    CAPITOLUL XII
    Contravenţii la normele de igienă privind condiţiile şi procesele de muncă

    ART. 52
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neasigurarea de către angajatori din orice domeniu de activitate, public şi privat, a examinărilor medicale, prin medicii de medicina muncii, la angajare, la reluarea muncii, la schimbarea locului de muncă şi a controlului medical periodic al lucrătorilor, conform reglementărilor legale în vigoare privind supravegherea stării de sănătate şi a expunerii profesionale a tuturor lucrătorilor prin servicii de medicina muncii;
    b) menţinerea unei persoane într-un loc de muncă pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicaţie medicală temporară sau permanentă potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii.
    ART. 53
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) neprezentarea angajaţilor din unităţile de orice fel la examinările medicale periodice, programate de angajator în colaborare cu medicul de medicina muncii, potrivit specificului fiecărui loc de muncă, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) depăşirea în zonele de muncă a limitelor maxim admise pentru microclimat, stabilite prin normele legale în vigoare, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, în absenţa măsurilor de protecţie individuală şi colectivă adecvate;
    c) depăşirea în zonele de muncă a limitelor admise pentru zgomote şi vibraţii, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) neaplicarea de către persoanele juridice a măsurilor pentru protejarea angajaţilor care lucrează în aer liber în condiţii meteorologice nefavorabile, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nerespectarea de către persoanele juridice a condiţiilor de iluminare a locurilor de muncă, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) neasigurarea şi neacordarea de către persoanele juridice a materialelor igienico-sanitare în cantităţi suficiente şi în concordanţă cu specificul locului de muncă, în scopul asigurării igienei personale;
    g) neasigurarea şi neacordarea de către persoanele juridice şi fizice a echipamentului individual de protecţie pentru personalul expus riscurilor de accidentare şi de îmbolnăvire profesională;
    h) neasigurarea şi nerealizarea condiţiilor de întreţinere a echipamentului individual de protecţie, precum şi nepurtarea acestui echipament în cazul în care este corect acordat şi în stare de funcţionare sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau condiţii decât cele prevăzute prin lege;
    i) neefectuarea şi nerespectarea de către medicul de medicina muncii a normelor în vigoare privind examinările medicale necesare în vederea angajării, controalele medicale periodice şi investigaţiile suplimentare faţă de examenul clinic general pentru persoanele expuse la factori nocivi profesionali în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
    j) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examinărilor medicale la angajare şi a controalelor medicale periodice;
    k) neanunţarea la autoritatea de sănătate publică teritorială a cazurilor de boli profesionale acute şi a intoxicaţiilor profesionale acute de către conducerile unităţilor de orice fel;
    l) nerespectarea legislaţiei în vigoare privind semnalarea, cercetarea, declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea şi evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională;
    m) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare privind munca în schimburi, a timpului de muncă, a regimului pauzelor, luând în considerare existenţa unor factori de risc în mediul de muncă şi capacitatea de adaptare a salariaţilor;
    n) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care există riscul de transmitere a unor boli, precum sectorul alimentar, zootehnic, instalaţii de alimentare cu apă potabilă, colectivităţi de copii şi alte unităţi de interes public, fără respectarea normelor în vigoare;
    o) neaplicarea măsurilor speciale de protecţie a tegumentului şi a mucoaselor pentru substanţele ce pot pătrunde în organism prin tegument şi mucoase intacte;
    p) neinstruirea personalului de către conducătorii unităţilor în vederea cunoaşterii riscurilor profesionale şi a prevenirii îmbolnăvirilor cauzate de noxele existente la locurile de muncă;
    q) neacordarea alimentaţiei suplimentare, potrivit legii, de către persoanele juridice şi fizice salariaţilor care lucrează în locuri de muncă în condiţii grele şi vătămătoare;
    r) repartizarea femeilor gravide în locuri de muncă cu expunere la unele substanţe chimice toxice, la trepidaţii, radiaţii nucleare, ridicare şi purtare de greutăţi, ortostatism prelungit şi zgomot industrial la valori care pot produce efecte otice;
    s) expunerea salariaţilor la substanţe foarte periculoase, notate cu indicativul Fp, şi neaplicarea măsurilor speciale de protecţie împotriva substanţelor cancerigene şi potenţial cancerigene, expunerea lucrătorilor la agenţi biologici care pot produce îmbolnăviri profesionale şi/sau legate de profesiune şi neaplicarea măsurilor speciale de protecţie împotriva acestora;
    ş) nerespectarea de către conducerile unităţilor cu orice profil de activitate a măsurilor prescrise de organele medicale competente în scopul păstrării capacităţii de muncă şi al prevenirii îmbolnăvirilor profesionale;
    t) neasigurarea monitorizării condiţiilor de mediu în locurile de muncă periculoase, grele sau nocive de către persoanele juridice care deţin astfel de locuri de muncă, prin laboratoare acreditate;
    ţ) neimplementarea măsurilor pentru asigurarea securităţii şi asigurarea sănătăţii lucrătorilor pe baza principiilor generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă, adaptarea la progresul tehnic, dezvoltarea unei politici de prevenire coerente;
    u) nerespectarea măsurilor şi termenelor ce se impun angajatorului conform legislaţiei legale privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor;
    v) neasigurarea trusei de prim ajutor, dotată conform baremului cuprins în legislaţia sanitară în vigoare şi în termen de valabilitate;
    w) neasigurarea de către conducătorii de unităţi a anexelor social-sanitare necesare, aranjate potrivit specificului fiecărui loc de muncă şi dotate corespunzător normelor legale în vigoare.
    ART. 54
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) depăşirea concentraţiilor maxime admise pentru gaze, vapori şi pulberi în atmosfera zonelor de muncă stabilite prin normele în vigoare, precum şi utilizarea unor substanţe sau procedee tehnologice interzise prin dispoziţii legale, în absenţa măsurilor de protecţie individuală şi colectivă adecvate;
    b) neasigurarea de către operatorii economici a măsurilor privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor pentru efectuarea unor examinări medicale complete ale angajaţilor în mediu cu noxe, conform legii;
    c) refuzul conducătorilor unităţilor de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului de boală profesională întocmit, conform prevederilor legale în vigoare, de către medicul specialist de medicina muncii.

    CAPITOLUL XIII
    Contravenţii la normele privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor pentru protecţia, educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor

    ART. 55
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) organizarea pentru copii şi tineri de tabere sau activităţi similare în alte unităţi de cazare fără dovada avizului epidemiologic al cadrelor didactice, al copiilor şi tinerilor;
    b) primirea în unităţile pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor fără dovada efectuării imunizărilor profilactice obligatorii şi fără documentele medicale eliberate de medicul de familie care atestă starea de sănătate a copiilor şi tinerilor;
    c) neasigurarea prezentării cadrelor didactice, preşcolarilor şi elevilor la examinările medicale periodice conform normelor în vigoare, precum şi a elevilor la triajele epidemiologice efectuate după vacanţele şcolare;
    d) nerespectarea numărului maxim de copii admişi pentru o grupă în unităţile de copii antepreşcolari, preşcolari sau dintr-o clasă pentru elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal, cu excepţia celor pentru există derogare emisă de instituţiile abilitate;
    e) neasigurarea în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare, inclusiv taberele, centrele de vacanţă, unităţile ce asigură servicii similare şi unităţile destinate găzduirii elevilor după terminarea programului şcolar, a unui spaţiu corespunzător normelor igienico-sanitare pentru servirea mesei;
    f) nerespectarea de către conducătorii unităţilor şi cadrele medicale a normelor în vigoare privind necesarul zilnic de calorii, elemente minerale şi substanţe nutritive, corespunzător vârstei şi stării de sănătate;
    g) nerespectarea principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi tineri, conform normelor în vigoare;
    h) neavizarea şi neaprobarea meniului elaborat pentru copiii şi tinerii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare, inclusiv taberele, centrele de vacanţă, unităţile ce asigură servicii similare şi unităţile destinate găzduirii elevilor după terminarea programului şcolar, de către un cadrul medical şi conducătorul unităţii;
    i) prepararea, comercializarea şi distribuirea produselor alimentare care nu respectă limitele de la care acestea devin nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, conform listei stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    j) nerespectarea compoziţiei, calităţii, etichetării şi ambalării produselor lactate şi de panificaţie distribuite elevilor şi preşcolarilor conform normelor în vigoare;
    k) nerespectarea condiţiilor pentru transportul, distribuţia şi depozitarea produselor lactate şi de panificaţie distribuite elevilor şi preşcolarilor conform normele în vigoare;
    l) neefectuarea sau neînregistrarea triajului epidemiologic, a dispensarizării şi a examenelor medicale de bilanţ al stării de sănătate în unităţile pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, precum şi neraportarea acestora la autorităţile de sănătate publică teritoriale, conform normelor Ministerului Sănătăţii;
    m) neefectuarea, periodică sau după necesitate, a lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor, precum şi a lucrărilor de recondiţionare a clădirilor unităţilor de învăţământ, taberelor, centrelor de vacanţă, unităţilor ce asigură servicii similare şi a unităţilor destinate găzduirii elevilor după terminarea programului şcolar, destinate copiilor şi tinerilor;
    n) neasigurarea spaţiului pentru depozitarea produselor destinate copiilor şi tinerilor, precum laptele şi cornul şi altele asemenea, precum şi nedotarea corespunzătoare a acestuia.
    ART. 56
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea de către conducătorii unităţilor pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, de către conducătorii autorităţilor publice locale, precum şi de către administraţiile taberelor pentru copii şi tineri a normelor de igienă în vigoare specifice fiecărui obiectiv şi a condiţiilor referitoare la circuite funcţionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte şi anexe sanitare, întreţinerea curăţeniei şi a altor asemenea cerinţe;
    b) neasigurarea aprovizionării cu apă potabilă a unităţilor, a taberelor, centrelor de vacanţă, unităţilor ce asigură servicii similare şi a unităţilor destinate găzduirii elevilor după terminarea programului şcolar, destinate copiilor şi tinerilor, conform normelor sanitare în vigoare, şi nerealizarea de instalaţii proprii de apă pentru consumul uman la nivelul unităţilor care funcţionează în localităţi fără un sistem central de aprovizionare cu apă de către conducătorii unităţilor pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, de către conducătorii autorităţilor publice locale, precum şi de către administraţiile taberelor pentru copii şi tineri;
    c) neasigurarea de vestiare demixtate pentru elevi la sălile de educaţie fizică din unităţile de învăţământ;
    d) nerespectarea de către conducerile unităţilor de învăţământ ori de către cadrele didactice a normelor de igienă privind munca intelectuală în procesul instructiv-educativ al preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
    e) utilizarea de paturi suprapuse în dormitoarele instituţiilor pentru protecţia, educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor fără avizul autorităţii de sănătate publică teritorială şi fără respectarea condiţiilor de construcţie şi folosire impuse;
    f) neaplicarea de către conducerile unităţilor pentru protecţia, educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor a măsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbolnăviri la copii şi tineri, inclusiv în orele de educaţie fizică şi de activitate practică în ateliere şi laboratoare;
    g) neasigurarea şi nedotarea corespunzătoare a unor truse de prim ajutor în unităţile în care potrivit normelor în vigoare nu se impune amenajarea unui cabinet medical, precum şi în laboratoarele de chimie, atelierele şcolare şi studenţeşti din unităţile de învăţământ;
    h) neasigurarea de către conducătorii unităţilor pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, de către conducătorii autorităţilor publice locale, precum şi de către administraţiile taberelor pentru copii şi tineri pentru instituţiile pentru protecţia, educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor a condiţiilor de igienă privind spălarea şi depozitarea rufăriei;
    i) folosirea de jucării şi materiale didactice care prin natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie un risc pentru sănătatea copiilor.

    CAPITOLUL XIV
    Contravenţii la normele de igienă privind infestarea cu insecte vectoare şi cu rozătoare, precum şi la normele privind regimul produselor biocide

    ART. 57
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
    a) neaplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a insectelor şi rozătoarelor vectoare în unităţi de orice tip de către deţinătorii acestora;
    b) nerespectarea ritmicităţii acţiunilor de combatere a insectelor şi rozătoarelor vectoare şi producătoare de disconfort în unităţi de orice tip.
    ART. 58
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) nerespectarea de către unităţile prestatoare de servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor biocide;
    b) nerespectarea regimului produselor biocide stabilit de normele în vigoare;
    c) aplicarea tratamentelor cu produse biocide clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) şi foarte toxice (T+) în interioarele unităţilor de orice tip şi ale locuinţelor;
    d) prestarea de servicii de dezinsecţie şi deratizare de către persoane necalificate şi neatestate în acest sens;
    e) depozitarea de produse biocide în spaţii şi condiţii necorespunzătoare prevederilor normelor legale în vigoare sau neconforme cu cele indicate de producător;
    f) comercializarea de produse pesticide în ambalaje neconforme cu avizul emis pentru produsul biocid în acest scop şi neînsoţite de instrucţiuni de folosire redactate în limba română;
    g) comercializarea de produse pesticide cu termen de valabilitate expirat;
    h) utilizarea ambalajelor pentru produsele biocide la alte tipuri şi categorii de produse;
    i) comercializarea către populaţie a produselor pesticide clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) şi foarte toxice (T+).

    CAPITOLUL XV
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor

    ART. 59
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se realizează ca urmare a activităţilor de control în domeniul sănătăţii publice exercitate, pe domeniile de competenţă stabilite conform prevederilor legale în vigoare, de către următoarele categorii de personal:
    a) personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătăţii, autoritate centrală în domeniul sănătăţii publice, pentru unităţile de pe întreg teritoriul ţării;
    b) personalul de specialitate din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale celorlalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, împuternicit de conducerea acestora pentru unităţile aflate în subordinea lor directă.
    (2) La solicitarea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, personalul de specialitate împuternicit potrivit alin. (1) lit. a) poate participa, în colaborare, la acţiuni de control în domeniul sănătăţii publice organizate de aceste ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie.
    (3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit pentru activitatea de control în sănătatea publică conform prevederilor alin. (1) are drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 26 alin. (2) - (4) şi (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv dreptul de a aplica sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în cazul sancţiunilor contravenţionale complementare aplicate.
    (4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile contravenţionale se aplică printr-un proces-verbal încheiat de către personalul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare personal împuternicit.
    ART. 60
    Dacă personalul împuternicit să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul de urmărire penală competent.
    ART. 61
    (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
    (2) Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se depune la judecătoria în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia.
    ART. 62
    (1) În cazul în care condiţiile de funcţionare a obiectivelor/unităţilor constituie un risc iminent pentru sănătatea publică, personalul împuternicit aplică şi sancţiunea complementară constând în suspendarea activităţilor din cadrul obiectivelor/unităţilor, până la remedierea deficienţelor determinate de săvârşirea contravenţiilor constatate, sau, după caz, până la închiderea unităţii.
    (2) Sancţiunile complementare prevăzute la alin. (1) se aplică de către personalul împuternicit şi în cazul constatării nerespectării măsurilor şi recomandărilor stabilite în urma unei activităţi de control anterioare finalizate prin constatarea uneia/unora dintre contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre.
    (3) În cazul aplicării sancţiunilor complementare, potrivit alin. (1) şi (2) nu se poate solicita reautorizarea funcţionării mai devreme de 6 luni după aplicarea sancţiunii.
    ART. 63
    Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit în vederea efectuării controlului sau de a accepta efectuarea controlului, ori de a pune la dispoziţia acestui personal documentele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor de control potrivit competenţelor constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.

    CAPITOLUL XVI
    Dispoziţii finale şi tranzitorii

    ART. 64
    (1) Formularul-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu obligaţia consultării prealabile a celorlalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie la care face referire art. 59 alin. (1) lit. b).
    (2) Ministerul Sănătăţii, prin autorităţile de sănătate publică teritoriale, precum şi celelalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu structuri abilitate să exercite activitate de control în domeniul sănătăţii publice au obligaţia de a asigura achiziţionarea tipăriturii de formular model prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
    (3) Până la achiziţionarea tipăriturii de formular-model prevăzut la alin. (1) se utilizează în continuare formularele existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 65
    Contravenţiilor din cuprinsul prezentei hotărâri le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile cap. IV din cadrul titlului I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 66
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       Contrasemnează:
                       Ministrul sănătăţii,
                       Ritli Ladislau

                       Ministrul administraţiei şi internelor,
                       Constantin-Traian Igaş

                       Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                       Anca Daniela Boagiu

                       Ministrul apărării naţionale,
                       Gabriel Oprea

                       Ministrul mediului şi pădurilor,
                       Laszlo Borbely

                       Ministrul finanţelor publice,
                       Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 24 august 2011.
    Nr. 857.